Όροι χρήσης

1.Εισαγωγή

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ», και τον διακριτικό τίτλο «Aegeo Spas Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αμμουδάρα Μαλεβυζίου, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Αριθμός 72, με ΑΦΜ 998294829, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου με αρ. ΓΕΜΗ 077701127000 , ( εφεξής «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ») , η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο www.aegeospas.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.aegeospas.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Ιστοσελίδα. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης των ιστοσελίδων της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ. Η χρήση των υπηρεσιών των ιστοσελίδων της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας. Η ΑΙΓΑΙΟ συλλέγει προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες για αυτό τον ιστότοπο. Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών της. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων παρακαλώ ανατρέξτε στο σχετικό όρο της ιστοσελίδας με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα »

2.Yπηρεσίες

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.aegeospas.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται ρητά το αντίθετο .
Υπηρεσίες για τους Χρήστες:
(Υποψήφιους Εργαζόμενους). Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, δημιουργώντας ή αποθηκεύοντας το βιογραφικό τους εκ νέου κάθε φορά που υποβάλλουν αίτηση σε κάθε θέση εργασίας. Όταν καταθέσετε το βιογραφικό σας σε αυτή την Ιστοσελίδα, θα λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέσεις εργασίας (Θέσεις στο email μου & Προτεινόμενες θέσεις) με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σας σημειώματος και το ιστορικό αιτήσεων που έχετε υποβάλει στην Ιστοσελίδα.

3. Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας

3.1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www. aegeospas.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.aegeospas.gr .
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

3.2. Eγγραφή

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.aegeospas.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την www.aegeospas.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και ή υποβολή βιογραφικών β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

3.3. Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους.
Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ

-Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ. . Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας.
-Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο την Ιστοσελίδα. Συνεπώς η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.

5. Διάρκεια – Διακοπή Λειουργίας Υπηρεσιών

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.aegeospas.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

6 . Aσφάλεια

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ. . Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιοδήποτε είδους σε Χρήστες.

7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – σήματα

Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ή των νομίμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διατηρεί για τον εαυτό της και τους κατόχους αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.aegeospas.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της AΙΓΑΙΟ ΣΠΑ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.aegeospas.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.aegeospas.gr .

8. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες.

Η AIΓΑΙΟ ΣΠΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners στο www.aegeospas.gr . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η AIΓΑΙΟ ΣΠΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners στο www.aegeospas.gr ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

9. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις.

Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο feedback. Ειδοποιήσεις για την ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

10. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων.

(α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει
(i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες,
(ii) Υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό),
(iii) εμπορικά μυστικά (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα),
(iv) υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων,
(v) οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο υπερβολικά σεξουαλικό, χυδαίο, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση ή υβριστικό, ή
(vi) οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας
(i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό,
(ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα,
(iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις,
(iv) να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters),
(v) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.
(γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκές λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί τις προδιαγραφές και τα προσόντα σας ως ενδιαφερόμενος για θέση εργασίας. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται.
(δ) Η τοποθέτηση ενός Βιογραφικού πρέπει να περιέχει το ακριβές αντίγραφο του βιογραφικού ενός ενδιαφερόμενου που αναζητάει μερική απασχόληση, είτε πλήρη απασχόληση.
(ε) Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.

11. Κανόνες Ασφάλειας

(α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
(i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης,
(ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθείς σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση,
(iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιανδήποτε Χρήστη,
(iv) να στέλνετε αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών
(v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.
(b) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

12.Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.aegeospas. gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.aegeospas.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.aegeospas.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
GDPR COMPLIANCE